Inventarisatie Muziekonderwijs in Noord-Nederland

Hoeveel aanbieders van instrumentaal/vocaal muziekonderwijs zijn er in de drie noordelijke provincies actief? Evert Bisschop Boele, lector Kunsteducatie en Imre Kruis, drummer en docent bij het Prins Claus Conservatorium zochten het uit. De eerste inventarisatie toont 56 instituten in Noord-Nederland. De wens is om verder onderzoek te doen en in gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit het veld.

Muziekscholen in Mineur?!  

Aanleiding was een aflevering van Zembla met de titel ‘Muziekschool in Mineur’. De boodschap was inderdaad in mineur: Volgens Zembla zijn er nog 12 vrijgevestigde muziekscholen in Nederland over – waarvan 0 in Noord-Nederland. De werkelijkheid is genuanceerder. Uit de inventarisatie blijkt dat er in Noord-Nederland 56 instituten bestaan waar in georganiseerd verband muziekles wordt gegeven door 2 of meer docenten; 9 in Drenthe, 23 in Friesland en 25 in Groningen. Het grote aanbod van privé-docenten is nog niet eens meegeteld.

“Het klopt dat er weinig muziekscholen over zijn in de vorm zoals we die kenden”, zegt Evert Bisschop Boele in Dagblad van het Noorden. “Maar er is veel voor in de plaats gekomen. Het einde-der-tijdengevoel dat uit de Zembla-documentaire spreekt, is een beetje misplaatst en miskent de praktijk.” Wel blijkt uit deze eerste inventarisatie dat de Gemeentelijke subsidies in veel gevallen zijn afgenomen of weggevallen. Dat leidt vooral in de meer perifeer gelegen gebieden tot een onvoldoende gevarieerd aanbod. Tegelijkertijd zijn er ook meer positieve geluiden opgetekend van docenten die energie krijgen van de nieuwe verschijningsvormen.

Hoe verder met muziekonderwijs in Noord-Nederland

Om het beeld wat helderder te krijgen en een start te maken met een genuanceerde visievorming over de toekomst van instrumentaal/vocaal muziekonderwijs in Noord-Nederland is op verzoek van Ingeborg Walinga, dean van Prins Claus Conservatorium, deze inventarisatie gemaakt.   

Het veranderende werkveld nodigt uit tot het doen van verder onderzoek. Gedacht wordt aan een verdieping van deze snelle inventarisatie waarbij in gesprek gegaan wordt met meer vertegenwoordigers uit het veld, een inventarisatie van privédocenten en onderzoek naar de ‘fair pay’ van muziekdocenten. Het kan een opmaat zijn om met partners uit het veld praktijkgericht vervolgonderzoek vorm te geven, bijvoorbeeld gericht op de ontwikkeling van nieuwe praktijken van lesgeven of van professionele ontwikkeling. Wordt vervolgd! 

Lees het rapport hier!

Inventarisatie Instrumentaal/Vocaal Muziekonderwijs Noord-Nederland

Dit artikel komt van de website van de Onderzoeksgroep Kunsteducatie van de Hanze.

NB. inmiddels is er in samenwerking met het ArtEZ Conservatorium een update van de inventarisatie verschenen. Die vind je hier.